Vedtekter for Nadderud og Vestre Grav Vel
Organisasjonsnummer 998 500 699

Stiftet 20. februar 1916

Vedtekter for Nadderud og Grav vel vedtatt på årsmøtet på Bekkestua bibliotek 26. april 2018:

§ 1. Formål
Nadderud og Vestre Grav Vel er en partipolitisk nøytral organisasjon hvis formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser i den utstrekning vellets vedtekter, styret og årsmøtet bestemmer.
Vellet tar opp, samordner og anbefaler tiltak til beste for beboerne og velområdet, eventuelt i samarbeid med andre foreninger og organisasjoner i området.
Vellet representerer beboerne ovenfor offentlige etater og er beboernes talerør utad i saker som vedrører områdets og beboernes interesser.
Vellet avgir uttalelser om saker som vedrører velområdet, og skal i sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekstvilkår, bomiljø og bidra til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av området.

§2. Vellets grenser
Vellets grenser fastsettes etter avtale mellom Bærum Velforbund, kommunen og andre velforeninger i området.

§3. Medlemskap og kontingent
Alle beboere, forretninger og bedrifter innenfor vellets grenser kan være medlemmer av vellet. Medlemmene er pliktige til å betale fastsatt kontingent til vellet. Medlemmer som ikke har betalt kontingent etter 3 – tre – purringer strykes. Utmeldelse må skje skriftlig eller på e-post.
Medlemmer som har gjort en spesiell og langvarig innsats for vellet kan av styret utnevnes som æresmedlemmer.

§ 4. Organisasjon og ledelse
§ 4.1. Årsmøtet
Vellets øverste organ er årsmøtet.

§ 4.1.1. Ordinært årsmøte
Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april måned. Styret innkaller til ordinært årsmøte senest 4 uker før møtedagen med foreløpig saksliste og oppfordring om innsendelse av forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet. Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet skal være levert styret skriftlig senest 3 uker før årsmøtet.
Innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes ut til medlemmene minst 10 dager før årsmøtet. Styreleder åpner og leder årsmøtet frem til møteleder er valgt. Årsmøtet skal følge denne sakslisten:
• Registrering av stemmeberettigede
• Valg av møteleder og referent
• Godkjenning av innkalling og dagsorden
• Valg av 2 personer, om mulig utenfor styret, til å underskrive protokollen
• Gjennomgang av årsberetningen fra styret
• Regnskap, budsjett og revisorberetning
• Fastsettelse av kontingent
• Innkomne forslag
• Gjennomgang av arbeidsplan for styret
• Valg av:
   Medlemmer til styret
   Revisor
   Valgkomite, minst 2 personer

Årsmøtet kan ikke ta opp saker til behandling som ikke står på sakslisten.
Ved avstemming på årsmøtet har hvert medlem en stemme pr husstand. Avstemming må skje ved personlig fremmøte.
Alle saker avgjøres med alminnelig flertall dersom ikke noe annet er bestemt i vedtektene.

§ 4.1.2. Ekstraordinært årsmøte
Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte innen rimelig tid når styret eller minst 15% av medlemmene skriftlig krever dette.
Kun de innkomne forslag til det ekstraordinære årsmøtet vil bli behandlet.

§ 4.2. Styret
Mellom årsmøtene ledes vellet av et styre på minst 5 personer med følgende funksjoner: Leder, regnskapsfører, sekretær og to til tre styremedlemmer som eventuelt kan tildeles spesielle funksjoner.
Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet. Styrets medlemmer velges på årsmøtet fortrinnsvis for to år av gangen. Det skal tilstrebes at halvparten av styret er på valg hvert år, samt at styreleder og regnskapsfører ikke er på valg samme år.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak i styret fattes med alminnelig flertall. Ved eventuell stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§5. Regnskap
Regnskapsfører krever inn kontingent og har sammen med styret ansvar for at det føres tilfredsstillende regnskap, og legger frem forslag til budsjett. Regnskapsåret følger kalenderåret.

§6. Kontakt med medlemmene
Styret skal sørge for at medlemmene blir holdt orientert om saker som er til behandling og som har betydning for vellets område. Informasjon gis gjennom tilgjengelige distribusjonskanaler.
Saker som kan medføre vesentlig ulempe for et eller flere av vellets medlemmer, tas opp med de dette angår før styret går videre med saken.

§7. Vellets protokoller og sakspapirer
Styret skal påse at protokoller fra styremøtene og årsmøter samt øvrige saksdokumenter tas hånd om og oppbevares på en forsvarlig måte.
Gamle protokoller fra vellet oppbevares på biblioteket

§8. Oppløsning eller sammenslåing
Sammenslåing med andre vel, eller oppløsning, krever 2/3 flertall blant de stemmeberettigede på årsmøtet. Bærum velforbund bør på forhånd varsles om forslag til oppløsning eller sammenslåing.

§9. Vedtektsendringer
Forslag til endring av vedtekter utarbeides av styret etter behov, eller ved innkomne forslag. Endringer krever 2/3 flertall blant de stemmeberettigede på årsmøtet.

Endret 01.05.2018